‘ਕੂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਚਾਰ” ਨੇ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, 2003 ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

‘ਕੂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਚਾਰ” ਨੇ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, 2003 ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ