‘ਕੂਕ’ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਸਾਖੀ’ ਦੀਆਂ ਲੱਕ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ

‘ਕੂਕ’ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਸਾਖੀ’ ਦੀਆਂ ਲੱਕ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ