ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ੧੯੪੧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ‘ਚੋਂ ੬੯੫ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ