ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਓਸੀਆਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

OCI Guidelines 23 November 2015

 

 

 

 

 

 

 

ਵੈਲਿੰਗਟਨ – ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਓਸੀਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ