ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ